Eesti Patsientide N?da
 
Eesti Patsientide Nõukoda
Nõukoja tegevus
Juhatuse liikmed
Põhikiri
Koostööpartnerid
Avalikud pöördumised
 

Pronksi 6-22
10124 Tallinn

e-post eepn@eepn.eu

Kaido Kolk +372 515 5246
Kadri Tammepuu +372 5562 4148

Eesti Patsientide Nõukoda

Eesti Patsientide Nõukoja tegevuse eesmärgiks on, et kõigi riiklike otsuste juures oleks demograafilise mõju hinnang.

EPN-i põhieesmärkideks on ravi ja hooldusteenust tarbivatele inimestele põhiseadusega ja teiste õigusaktidega sätestatud õiguste tagamisele kaasaaitamine. EPN juhindub oma tegevuses põhiseaduslikest väärtustest, mis on fikseeritud Põhiseaduse paragrahvides 10 ja 28. Nimetatud õigusnormide kohaselt on Eesti sotsiaalne õigusriik, kus igale eesti kodanikule peab olema tagatud õigus tervise kaitsele. EPN on seisukohal, et eelpoolnimetatud õigused on praktikas realiseeritavad üksnes järgmiste küsimuste lahendamise korral:

  • Tervishoiupoliitika on vaja viia vastavusse elanikkonna ootuste ja vajadustega.
  • Tervishoiusüsteemi rahastamist tuleb käsitleda investeeringuna ning määratleda riigieelarvelise prioriteedina.
  • Tervishoiusüsteem tuleb muuta kulupõhiselt tervisepõhiseks ning haigekassa keskne süsteem asendada patsiendikesksega.

MTÜ Eesti Patsientide Nõukoda (ingl. k. Estonian Patients Advocacy Council) alustas tegevust 2001. aasta oktoobrikuus.

Eesti Patsientide Nõukoja liikmeks on juriidilised ja füüsilised isikud. Organisatsiooni esindaja kuulub Sotsiaalministeeriumi ravimikomisjoni ning Elva Haigla Nõukogusse.